4. สเปคตรัมของอะตอม
     ในการศึกษาเกี่ยวกับสเปคตรัมของอะตอมของธาตุชนิดต่าง ๆ พบว่าธาตุชนิดเดียวกันจะให้สเปคตรัมเหมือนกัน และธาตุต่างชนิดกันจะให้สเปคตรัมที่ต่างกัน โดยสเปคตรัมที่พบมีอยู่ 3 ชนิดคือ
     4.1 สเปคตรัมต่อเนื่องแถบสว่าง เกิดจากการเผาของแข็งหรือให้ร้อน แสดงว่าเมื่อสารได้รับความร้อนจะให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกความยาวช่วงคลื่นอย่างต่อเนื่อง
     4.2 สเปคตรัมเส้นสว่าง เกิดจากการเผาก๊าซให้ร้อน แสดงว่าก๊าซร้อนจะให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเพียงบางค่าเท่านั้น
     4.3 สเปคตรัมเส้นมืด เกิดจากการให้แสงมีความถี่ต่อเนื่องผ่านก๊าซเย็น แสดงว่าก๊าซเย็นจะดูดพลังงานไว้เพียงบางค่าเท่านั้น
รูปที่ 7 แสดงการเกิดสเปคตรัมทั้ง 3 แบบ
     ในปี ค.ศ. 1888 บาลเมอร์ (J.Balmer) ได้หาความสัมพันธ์ของความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นจากการเผาก๊าซไฮโดรเจน โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
=
(8)
โดยที่ คือค่านิจของริดเบอร์ก (Rydberg constant) มีค่าเท่ากับ 1.0974 x 107 m-1
  คือตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ 2
  คือตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าเริ่มตั้งแต่ 3 , 4 , 5 , ...


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต