ซึ่งเขียนความสัมพันธ์ตามทฤษฎีเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กตรอนเป็นสมการได้ว่า
พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
=
พลังงานทั้งหมดของโฟตอน – ฟังค์ชันงานของโลหะ
EKmax
=
- W
(5)
เมื่อ     EKmax คือพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลท์(eV) ซึ่ง พลังงาน 1 eV มีค่าเท่ากับ 1.6 x 10-19 จูล (J)
             คือพลังงานของโฟตอน 1 ตัว มีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลท์ (eV) โดยที่ คือความถี่ของแสงซึ่ง โดยที่ c คือความเร็วแสงมีค่า 3x108 m/s และ คือความยาวคลื่นของแสง ในหน่วยเมตร
             W คือค่าฟังก์ชันงานของโลหะ (ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ) มีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลท์(eV)
     เรียกสมการที่ (5) ว่า สมการโฟโตอิเล็กตรอนของไอน์สไตน์ โดยสมการนี้จะพบว่าพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับความถี่ของแสง ทั้งนี้เพราะค่าฟังค์ชันงานของของโลหะเป็นค่าคงที่สำหรับโลหะแต่ละชนิด
     ถ้าใช้แสงที่มีความถี่ต่ำจนกระทั่งพลังงานของโฟตอน อิเล็กตรอนจะไม่หลุดจากผิวโลหะ และกรณีที่ให้แสงมีความถี่พอดีที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะซึ่งก็คือความถี่ขีดเริ่ม ( ) ตกกระทบโลหะ อิเล็กตรอนจะมีพลังงานจลน์เป็นศูนย์ จากสมการที่ (5) จะได้
W
=
(6)
ตารางที่ 1 แสดงค่าฟังค์ชันงานของโลหะ
ชนิดโลหะ
W (eV)
แบเรียม
2.5
ซีเซียม
1.9
ทองแดง
4.7
โปแตสเซียม
2.2
เงิน
4.6
โซเดียม
2.3
ทังสเตน
4.5
     จากการทดลองเราสามารถหาพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนได้จากความต่างศักย์หยุดยั้ง ดังนั้นสมการพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนอาจเขียนได้ใหม่ดังนี้
EKmax
= = - W
(7)


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต