จากสมการที่ (24) แทนค่า = เมื่อ = จะได้ว่า
=    
-  
= =
=  
(25)
     7.3 การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
     ความมุ่งหมายของการตรวจด้วยรังสีเอกซ์เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับ ขนาดและโครงสร้างของวัตถุในร่างกาย ซึ่งจากภาพที่ถ่ายได้บนฟิล์มถ่ายรูปหรือมองดูบนจอเรืองแสงจะพบว่า ภาพถ่ายที่ได้จากวัตถุจะขึ้นกับขนาดของวัตถุและระยะทางจากรังสีเอกซ์ไปยังวัตถุกับระยะทางจากวัตถุถึงฟิล์ม
     ในทางการแพทย์มีการใช้รังสีเอกซ์ทั้งการวินิจฉัยโรค และการบำบัดโรค โดยเฉพาะการถ่ายภาพอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายด้วยรังสีเอกซ์ โดยรังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ธาตุเบาจะยอมให้รังสีเอกซ์ผ่านไปได้มาก ส่วนธาตุหนักเช่น แคลเซียม (Ca-40) จะดูดรังสีเอกซ์ไว้ ดังนั้นเมื่อฉายรังสีเอกซ์บนร่างกาย กระดูกซึ่งมีแคลเซียมจะดูดรังสีเอกซ์ ส่วนเนื้อเยื่อประกอบด้วยธาตุ ไฮโดรเจน , คาร์บอน , ออกซิเจน , ไนโตรเจน ดูดรังสีเอกซ์ไว้น้อย ทำให้เกิดภาพบนฟิลม์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถการถ่ายภาพตัดขวางด้วยรังสีเอกซ์ เรียกว่า CAT Scan หรือเรียกว่า CT Scan ใช้ถ่ายภาพโครงสร้างภายในร่างกาย ดังรูป

รูปที่ 22 แสดงเครื่อง CT Scan ใช้การถ่ายภาพโครงสร้างภายในร่างกาย

8. เลเซอร์

     เลเซอร์ (LASER) เป็นคำที่ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation หมายถึงการขยายแสงโดยการกระตุ้นให้ปล่อยรังสีออกมา เลเซอร์จะเป็นแสงเอกรงค์ที่มีความเข้มและพลังงานสูงเนื่องจากเป็นแสงที่แผ่ออกมาแหล่งกำเนิดในทิศทางเดียว


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต