จากรูปพิจารณารังสีเอกซ์ที่มีความเข้ม I ผ่านเข้าไปในวัสดุที่มีความหนา dx ทำให้ความเข้มรังสีเอกซ์ลดลง dI โดยที่ความเข้มของรังสีเอกซ์จะลดลงขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุที่กั้นคือ
dx
หรือ
=
จะได้
=  
= -  
I
=
(24)
โดยที่ เป็นค่าคงที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น (Linear absorption coefficient)
  I0 และ I เป็นความเข้มรังสีเอกซ์ก่อนและภายหลังที่กั้นด้วยวัสดุหนา
  x ความหนาของวัสดุที่ใช้กั้น
     จากสมการที่ (24) เป็นสมการแสดงความเข้มของรังสีเอกซ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเข้มรังสีเอกซ์จะลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล (exponential) โดยสามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังรูป
รูปที่ 21 แสดงกราฟความเข้มของรังสีเอกซ์เมื่อใช้วัสดุกั้น
    ถ้าให้ เป็นความหนาของวัตถุกั้นที่ทำให้ความเข้มรังสีเอกซ์ลดลงครึ่งหนึ่ง หรือเรียกว่า Half-Valve Thickness หรือ Half -Value Layer


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ้างอิง : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/particlesandwaves/particlesandwaves.html
หน้า
 1. ฟิสิกส์ควอนตัม
 2. การศึกษาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. สมมติฐานของแมกซ์แพลงค์
 4. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 5. ความถี่ขีดเริ่ม
 6. พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน
 7. สเปคตรัมของอะตอม
 8. โครงสร้างอะตอม
 9. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
 10. ทฤษฎีโครงสร้างอะตอมของบอร์
 11. การหารัศมีอะตอมของไฮโดรเจน
 12. รัศมีของวงโคจร
 13. การหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน
 14. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
 15. พลังงานต่ำสุด
 16. อนุกรมสเปคตรัม
 17. ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 18. คลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน
 19. รังสีเอกซ์
 20. ชนิดของรังสีเอกซ์
 21. Bremsstrahlung
 22. การดูดกลืนรังสีเอกซ์
 23. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น
 24. การใช้รังสีเอกซ์ในทางการแพทย์
 25. การผลิตเลเซอร์
 26. การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต