รังสีกับมนุษยชาติ

   มนุษยืมีโอกาสรับรังสีในสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งจากธรรมชาติ และจากสิ่งประดิษฐ์ รังสีในธรรมชาติแบ่งได้เป็น

  • ภายนอกร่างกาย ได้แก่ รังสีคอสมิก รังสีจากพื้นดิน
  • ภายในร่างกาย ได้แก่ อาหาร อากาศ เป็นต้น

    จากการประเมินผลของสตีเฟน เอ. แม็กไกวร์ (Stephen A. mcGuire) และ  แครอล เอ. พีบอดี (Carol A. Peabody) แห่งสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1982 มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับรังสี โดยเฉลี่ยประมาณ 179.3 มิลลิเร็มต่อปี แบ่งได้เป็นรังสีจากธรรมชาติ 83 มิลลิเร็มต่อปี และจากสิ่งประดิษฐ์ ประมาณ 96.3 มิลลิเรมต่อปี

แหล่งรังสี อัตราที่ได้รับ(มิลลิเร็มต่อปี)
รังสีคอสมิก 28
วัสดุก่อสร้าง 4
ร่างกายมนุษย์ 25
พื้นดิน 25

รังสีจากธรรมชาติ

รวม ประมาณ 100 มิลลิเร็มต่อปี
การแพทย์ 90
ฝุ่นจากระเบิดนิวเคลียร์ 5
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 0.3
เครื่องอุปโภค (ส่วนใหญ่จาก TV.สี) 1

รังสีจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์

รวม ประมาณ 100 มิลลิเร็มต่อปี

รู้หรือไม่

[พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร][รังสีคืออะไร]

ข้อมูลกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

การจัดการกากกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร

อุบัติเหตุ เชอร์โนบิล & ทรีไมล์ไอส์แลนด์
การได้รับรังสีทั่วไปจากแหล่งต่างๆ

แหล่งข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์
กากกัมมันตรังสีคืออะไร

รังสีกับมนุษยชาติ
ขีดจำกัดขนาดของรังสี, อาการเจ็บป่วย

การป้องกันอันตรายจากรังสี
คำศัพท์นิวเคลียร์

อุบัติเหตุทางรังสีและหลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี
หน่วยวัดรังสี[รังสีกับสิ่งแวดล้อม][ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย] จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก[งานคุณภาพกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์]
ธาตุผี โคบอลท์(Co-60) [ฟิล์มวัดรังส][ตารางธาตุ][พลังงานทดแทน]

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต