ขีดจำกัดขนาดของรังสีขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล

อวัยวะ หรือ เนื้อเยื่อ ขนาดรังสีสูงสุดที่อนุญาตให้รับได้ สำหรับ ผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติงานทางรังสี   "MPD" ขีดจำกัดขนาดของรังสีสำหรับประชาชน "Dose limit"
อวัยวะสืบพันธุ์ 3 เร็ม ใน 3เดือน 0.5 เร็ม ใน 1ปี
ไขกระดูกทั่วร่างกาย 5 เร็ม ใน 1ปี หรือถ้าจำเป็นก็ใช้สูตร 5(N-18)เร็ม (N=อายุเป็นปี)
ผิวหนัง 15 เร็ม ใน 3 เดือน 7.5 เร็ม ใน 1ปี
กระดูกไธรอยด์ 30 เร็ม ใน 1ปี
มือ และ แขน 40 เร็ม ใน 3 เดือน 7.5 เร็ม ใน 1ปี
เท้า และ ข้อเท้า 38-75 เร็ม ใน 1ปี
อวัยวะอื่นๆ 15 เร็ม ใน 1ปี 1.5 เร็ม ใน 1ปี

ขนาดของรังสีกับอาการเจ็บป่วยที่ปรากฏ

ขนาดของรังสี ที่ร่างกายได้รับทั้งร่าง (Rem)

อาการเจ็บป่วยที่ปรากฏ

0-25 ไม่ปรากฏแน่ชัด
25-50 มีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดโลหิต
50-100 เม็ดโลหิตมีการเปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย อาเจียน ไม่มีความพิการปรากฏ
100-200 มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น มีความพิการ
200-400 มีการเจ็บป่วยทางรังสี มีความพิการ หรืออาจเสียชีวิตได้
400 โอกาสรอดชีวิต 50 เปอร์เซนต์
มากกว่า 400 โอกาสเสียชีวิตสูง

รู้หรือไม่

[พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร][รังสีคืออะไร]

ข้อมูลกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

การจัดการกากกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร

อุบัติเหตุ เชอร์โนบิล & ทรีไมล์ไอส์แลนด์
การได้รับรังสีทั่วไปจากแหล่งต่างๆ

แหล่งข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์
กากกัมมันตรังสีคืออะไร

รังสีกับมนุษยชาติ
ขีดจำกัดขนาดของรังสี, อาการเจ็บป่วย

การป้องกันอันตรายจากรังสี
คำศัพท์นิวเคลียร์

อุบัติเหตุทางรังสีและหลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี
หน่วยวัดรังสี[รังสีกับสิ่งแวดล้อม][ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย] จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก[งานคุณภาพกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์]
ธาตุผี โคบอลท์(Co-60) [ฟิล์มวัดรังส][ตารางธาตุ][พลังงานทดแทน]

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต