egatmap.gif (4762 bytes)Accident.gif (22583 bytes)

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทรีไมล์ไอส์แลนด์


       อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทรีไมล์ไอส์แลนด์มีสาเหตุมาจาก ความบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ที่ขาดการฝึกอบรมอย่างเพียงพอกล่าวคือ ปั๊มน้ำเครื่องหนึ่งหยุดทำ งานส่งผลให้กังหันไอน้ำปั่นกระแส ไฟฟ้าหยุดการทำงาน ทันทีทำให้เครื่องปฏิกรณ์หยุดการทำงานอัตโนมัติ ในเวลาต่อมา เจ้าหน้า ทีตัดสินใจพลาด โดย การตัด ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ให้เครื่องปฏิกรณ์มาควบคุมด้วยตนเอง ทำให้ ไม่มีน้ำเหลืออยู่พอที่จะหล่อเลี้ยงเชื้อเพลิง และคาดไม่ถึงว่าเกิดความร้อนสะสมในแท่งเชื้อเพลิงจนถึงภาวะอิ่มตัวเป็นเหตุให้เชื้อเพลิงหลอมละลาย ประกอบกับอุปกรณ์ บางส่วนบกพร่องไม่ได้รับการออกแบบให้สมบูรณ์ซึ่งสามารถแก้ไขได้ เช่นวาล์วนิรภัยค้าง และวาล์วกั้น น้ำฉุกเฉิน ปิดอยู่ เป็น ต้น เหตุการณ์ในครั้งนี้ หากเจ้า หน้าที่ไม่ตกใจ ปล่อยให้ระบบอัตโนมัติทำงานเองระบบความปลอด ภัยของโรงไฟฟ้าจะ ควบ คุม สถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ อุบัติเหตุครั้งนี้ คงไม่เกิดขึ้น ผลจากอุบัติเหตุดังกล่าว ทำให้แกนปฏิกรณ์ เสียหาย ทั้งหมด แต่เหตุการณ์ถูกจำกัดอยู่ภายในโรงไฟฟ้า มีการแพร่กระจาย ของสารกัมมันตรังสีต่อ สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าปิดการ ดำเนินการและมีเจ้าหน้าที่ 2 คนได้ รับรังสีสูงประมาณ 40 มิลลิซีเวิร์ท ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย มีสารกัมมันตรังสี รั่วไหลออกสู่บรรยากาศภายนอก ทำให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ได้รับรังสี เพิ่มขึ้นเพียง 0.00416-0.0125 เท่า สำหรับ ผลจากการติดตามข้อมูลในเวลาต่อมาปรากฏว่าไม่พบการเกิดโรคมะเร็งเพิ่ม ขึ้นจากปกติ และไม่เกิดผลกระทบใดๆ แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณข้างเคียง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เชอร์โนบิล


       อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนั้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามปกติแต่เป็นการเดินเครื่อง เพื่อ ทำการทดลองภายในโรงไฟฟ้าในกรณีเกิดไฟดับในโรงไฟฟ้ากังหันไฟฟ้าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยแรงเฉื่อยตัวเอง เพื่อ จ่ายไฟให้ปั๊มระบายความร้อนฉุกเฉิน ในระยะสั้นๆได้ เพียงพอ หรือไม่ ขณะรอ กระแสไฟฟ้าจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซลภาย ในโรงงาน การทดลองได้ตัดระบบความปลอดภัยทั้งหมด ออก เช่นปลดกลไกดับ เครื่องอัตโนมัติเพื่อไม่ให้การ ทดลองหยุด ชะงักหยุดปั๊มน้ำ และปิดวาล์ว ระบายไอน้ำเพื่อให้ความดันคงที่ เป็นต้น เป็นการจงใจฝ่าฝืนกฏระเบียบด้านความปลอดภัย ที่ มีอยู่ประกอบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลนี้มีข้อบกพร่องในการออกแบบที่ไม่เหมาะสมสำหรับกา ทดลองดังกล่าวโรงไฟ ฟ้า จึงเกิดการระเบิดเนื่องจากแรงดันไอน้ำภายในสูง (ไม่ใช่การระเบิดแบบระเบิดนิวเคลียร์ ) และ เกิดเพลิงไหม้ผลจาก อุบัติ เหตุ ทำให้สารกัมมันตรังสีเกือบทั้งหมดแพร่กระจายสู่บรรยากาศ และขยายขอบเขตไปยังนานา ประเทศ ต้องดำเนินการ อพยพประชาชน ประมาณ 112,000 คน ในรัศมี 30 กิโลเมตรพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร มีการเปรอะเปื้อน รังสีสูงนอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลงเสียชีวิตจำนวน 31 คน มีผู้บาดเจ็บทางรังสี 203 คนประชาชนที่ อาศัยอยู่ รอบโรง ไฟฟ้าได้รับรังสีเพิ่ม ขึ้นประมาณ1 เท่าจากที่ได้รับอยู่แล้วตามธรรมชาติและจะได้รับรังสี ทดลองตามระยะทางที่ห่างไกล จาก โรงไฟฟ้าออไปแต่เมื่อ สถานการณ์ผ่านไป10 ปี ในพ.ศ.2539 องค์การอนามัยโลก ได้สรุปผลการดำเนินงานการศึกษาติดตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมีสาระสำคัญดังนี้ พบอัตรา การเกิดโรคต่อมไทรอยด์ ในเด็กเพิ่มขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน คาดว่า เป็นผลมาจากการได้รับไอโอดีนรังสีเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งชนิดนี้ สามารถรักษาให้หายได้หากอาการ ยังไม่ลุก ลามทั้งนี้ ไม่พบความผิดปกติของการเกิด โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว แต่ ประชาชน ซึ่ง อาศัยอยู่ในบริเวณได้รับ ผลกระทบ ทางรังสี มีอาการทางประสาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหวาดกลัวอันตราย ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟู ดูแลให้หมดความวิตกกังวล ต่อไป

รู้หรือไม่

[พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร][รังสีคืออะไร]

ข้อมูลกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

การจัดการกากกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร

อุบัติเหตุ เชอร์โนบิล & ทรีไมล์ไอส์แลนด์
การได้รับรังสีทั่วไปจากแหล่งต่างๆ

แหล่งข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์
กากกัมมันตรังสีคืออะไร

รังสีกับมนุษยชาติ
ขีดจำกัดขนาดของรังสี, อาการเจ็บป่วย

การป้องกันอันตรายจากรังสี
คำศัพท์นิวเคลียร์

อุบัติเหตุทางรังสีและหลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี
หน่วยวัดรังสี[รังสีกับสิ่งแวดล้อม][ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย] จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก[งานคุณภาพกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์]
ธาตุผี โคบอลท์(Co-60) [ฟิล์มวัดรังส][ตารางธาตุ][พลังงานทดแทน]

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต