egatmap.gif (4762 bytes)ข้อมูลกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย

ผู้ใช้สารรังสี

ประเภท

จำนวน

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

1

ห้องปฏิบัติการผลิตไอโซโทป

1

เครื่องเร่งอนุภาคนิวตรอน

2

เครื่องฉายรังสีแกมมาเพื่อการวิจัย

3

เครื่องฉายรังสีแกมมาเพื่อการอุตสาหกรรม

2

อุปกรณ์ฉายรังสีทางการแพทย์ 20
การถ่ายภาพทางรังสีในอุตสาหกรรม 12
โรงงานที่ใช้สารรังสีในระบบควบคุมการผลิต 40
ห้องปฏิบัติการวิจัย 30
โรงงานผลิตนาฬิกา 2
โรงงานแยกแร่ 2
โรงงานจัดการกากกัมมันตรังสี >1

การกระจาย และ องค์ประกอบของกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย

กากกัมมันตรังสี

ร้อยละ

ไอโซโทปรังสี

องค์ประกอบทางเคมี

ทางการแพทย์ 60 Ga-67, Cr-51, Tc-99m, I-131,Tl-201, H-3, C-14 HCl, Po-34, NO-3, NaCl, NaOH, Serumblood, Scintillants, Urine
การศึกษาวิจัย 35 P-32, S-35, Cr-51, Ca-45, Tc-99m, I-131, Co-60, Cs-137, Am-241, Be-7 Po-34, Ca+2, Cl, NO-23, HNO3, H2SO4, HClO4
อุตสาหกรรม 5 Fe-55, Kr-85, Sr-90, Cd-109, Cs-137, Co-60, Ir-192, Am-241, H-3 ต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก

ประมาณการปริมาณกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย

ประเภทของกากกัมมันตรังสี

ปริมาณ(ลบ.ม. ต่อปี)

ปริมาณรังสี

กากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว (ก่อนบำบัด) 200-300 40-4,000,000 กิโลเบคเคอเรล/ ลบ.เมตร
กากกัมมันตรังสีที่เป็นของแข็ง (ก่อนบำบัด) 100 <10 มิลลิซีเวิร์ต/ชั่วโมง
ต้นกำเนิดรังสีปิดผนึก >1 >10 มิลลิซีเวิร์ต/ชั่วโมง
สาร แลกเปลี่ยนไอออนที่ใช้ แล้ว 2 4,000,000 กิโลเบคเคอเรล/ ลบ. เมตร
แท่งเชื้อเพลิงใช้ แล้ว >28 แท่ง รอส่งกลับประเทศผู้ผลิต

รู้หรือไม่

[พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร][รังสีคืออะไร]

ข้อมูลกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

การจัดการกากกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร

อุบัติเหตุ เชอร์โนบิล & ทรีไมล์ไอส์แลนด์
การได้รับรังสีทั่วไปจากแหล่งต่างๆ

แหล่งข้อมูลด้านพลังงานนิวเคลียร์
กากกัมมันตรังสีคืออะไร

รังสีกับมนุษยชาติ
ขีดจำกัดขนาดของรังสี, อาการเจ็บป่วย

การป้องกันอันตรายจากรังสี
คำศัพท์นิวเคลียร์

อุบัติเหตุทางรังสีและหลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี
หน่วยวัดรังสี[รังสีกับสิ่งแวดล้อม][ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย] จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก[งานคุณภาพกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์]
ธาตุผี โคบอลท์(Co-60) [ฟิล์มวัดรังส][ตารางธาตุ][พลังงานทดแทน]

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต