4. รัศมีของนิวเคลียส
          จากข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์พบว่า นิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมและขนาดของนิวเคลียสขึ้นอยู่กับจำนวน นิวคลีออนที่รวมกันอยู่ในนิวเคลียสนั้น
รูปที่ 2 แสดงรัศมีนิวเคลียส
ถ้าให้ r แทนรัศมีของนิวเคลียสที่มีเลขมวลเป็น A พบว่า จะได้
=  (2)
โดยที่    มีค่าอยู่ระหว่าง 1.2x10-15 ถึง 1.5 x10-15 เมตร
     5. แรงนิวเคลียร์ มวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยว
         แรงนิวเคลียร์ (Nuclear Force) หมายถึงแรงดูดที่มีค่ามากซึ่งทำให้นิวคลีออนมารวมกันอยู่ในนิวเคลียส โดยถ้าต้องการให้นิวคลีออนแยกออกจากกันได้ จะต้องให้พลังงานแก่นิวเคลียสซึ่งมีค่ามากพอดีกับพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างนิวคลีออนนั้น
         มวลพร่อง (mass defect) หมายถึงมวลส่วนหนึ่งที่หายไป โดยเมื่อนิวคลีออนอิสระมารวมกันเป็นนิวเคลียส มวลของนิวเคลียสที่เกิดขึ้นใหม่จะมีมวลน้อยกว่า ผลรวมของมวลนิวคลีออนอิสระก่อนรวม
         ถ้าให้ M แทนนิวเคลียสที่มีเลขมวล A และเลขอะตอมเป็น Z ซึ่ง Z คือจำนวนประจุบวกซึ่งแต่ละประจุมีมวล และ (A-Z) แทนจำนวนนิวตรอนซึ่งแต่ละตัวมีมวล ดังนั้นจะคำนวณหามวลพร่องได้ดังนี้
= (3)
       แทนมวลพร่อง มีหน่วยเป็น u (atomic mass unit)
      พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy) หมายถึงพลังงานที่ใช้ในการยึดนิวคลีออนให้มารวมกันเป็นนิวเคลียสได้ โดยพลังงานยึดเหนี่ยวนี้เปลี่ยนรูปมาจากมวลพร่อง นั่นเองโดยการหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จาก การเปลี่ยนแปลงของมวลเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยถ้าให้ B.E. แทนพลังงานยึดเหนี่ยว มีหน่วยเป็นเมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV) และ แทนมวลพร่อง มีหน่วยเป็น u โดยที่ มวล เทียบเท่ากับพลังงาน 931 MeV ดังนั้นจะได้
= (4)


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต