รูปที่ 12 แสดงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
     นิวตรอนบางตัววิ่งไปชนนิวเคลียสของ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็น ซึ่งไม่เสถียรและเกิดสลายตัวต่อไป ทำให้เกิดพลูโตเนียมขึ้น ดังสมการต่อไปน
      เป็นธาตุกัมมันตรังสีจะสลายตัวต่อไปได้เป็นพลูโตเนียม ดังสมการ
     พลูโตเนียมนี้มีประโยชน์ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงได้ดีเช่นเดียวกับยูเรเนียม และเมื่อดูดนิวตรอนช้าเข้าไปก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้เช่นกัน
     พลังงานความร้อนที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้น อาจนำเอาไปใช้ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ เพื่อไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต