7.3 หน่วยและขนาดของรังสี
     1. เรินต์เกน (Rontgen unit , R) เป็นปริมาณรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมาที่ทำให้อากาศแห้ง 1 cm3 แตกตัวมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบเท่ากับ 1 / (3 x 109) คูลอมบ์ ซึ่งเทียบได้เป็นประจุไฟฟ้า (2.58 x 10-4) C/kg หรือ 1 R = 2.58 x 10-4 C/kg
     2. แร็ด (rad) ย่อมาจาก radiation absorbed dose เป็นหน่วยที่บอกถึงขนาดรังสีที่ถูกดูดกลืนในมวลสาร โดยกำหนดว่า 1 rad เป็นขนาดรังสีที่สารใด ๆ มวล 1 kg ดูดกลืนหรือรับพลังงานไว้ 10-2 J หรือ 1 rad = 10-2 J/kg หรือ เกรย์ในระบบ SI (Gray, Gy) โดยที่
1 Gy = 1 J/kg = 100 rad
     3. เรม (rem) (Rontgen – Equivalent – Man) เป็นหน่วยที่วัดขนาดรังสีที่เรียกว่า ขนาดรังสีสมมูล (Dose Equivalent) ซึ่งหมายถึงขนาดรังสีที่จะทำให้เกิดผลทางชีวภาพของร่างกายเทียบเท่ากับรังสีเบตา หรือรังสีแกมมาขนาด 1 rad โดย
ขนาดรังสีสมมูล (rem) = (RBE) (1rad) (16)
     เมื่อ RBE คือ Relative Biological Effectiveness ของชนิดของรังสี ถ้า RBE มีค่ามาก ผลของรังสีที่เกิดแก่เนื้อเยื่อก็จะรุนแรงมาก ค่า RBE สำหรับรังสี ชนิดต่าง ๆ ดูได้จากตาราง ซึ่งค่า RBE ขึ้นอยู่กับพิสัย (Range ) ของรังสีชนิดนั้น ๆ ด้วย
 
ตารางที่ 7.2 แสดงค่า RBE สำหรับรังสีชนิดต่าง ๆ
ชนิดและพลังงานของรังสี
RBE
รังสีเอกซ์
1
รังสีแกมมา
1
อนุภาคเบตา 30KeV หรือมากกว่า
1
อนุภาคเบตา ขนาดน้อยกว่า 30 KeV
1.7
นิวตรอน(thermal to slow, < 0.02 MeV)
2-5
นิวตรอน (fast , 1-10 MeV)
10 (สำหรับร่างกาย) และ
30 (สำหรับนัยน์ตา)
โปรตอน (1-10 MeV)
10 (สำหรับร่างกาย) และ
30 (สำหรับนัยน์ตา)
อนุภาคอัลฟาจากกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ 1
10-20


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต