ข้อควรจำ
1. ในทางปฏิบัติการวัดหาจำนวนนิวเคลียสโดยตรงกระทำได้ยาก และเนื่องจากจำนวนนิวเคลียสในสารหนึ่ง ๆ จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณของสารนั้น ๆ ดังนั้นจึงพิจารณาเป็นค่ากัมมันตภาพหรืการวัดมวลแทน ดังนี้
กัมมันตภาพที่เวลาใด ๆ = (13)
โดยที่ A0 คือกัมมันตภาพที่เวลาเริ่มต้น (t=0)
มวลที่เวลาใด ๆ = (14)
โดยที่ m0 คือมวลสารตั้งต้นที่เวลาเริ่มต้น (t=0)
2. การหาจำนวนนิวเคลียสสามารถทำได้ดังนี้
ถ้า M แทนมวลอะตอมของธาตุ (กรัมต่อโมล)
  m แทนมวลของธาตุ (กรัม)
  แทนเลขอะโวกาโดร = 6.02x1023 อะตอมต่อโมล
  แทนจำนวนอะตอม (อะตอม)
จะได้ว่า
=   อะตอม (15)
     ในการคำนวณหาจำนวนนิวเคลียส โดยกำหนดมวลมาให้ ก็สามารถใช้สมการนี้คำนวณหาจำนวนนิวเคลียสได้เหมือนกัน


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต