ตารางที่ 1 แสดงครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีบางธาตุและชนิดของการสลายตัว
นิวเคลียส
ชนิดของการสลายตัว
ครึ่งชีวิต
Polonium (214Po)
,  
1.64 x 10-4s
Krypton (89 Kr)
,  
3.16 min
Radon (222Rn)
,  
3.83 da
Strontium (90Sr)
 
28.5 yr
Radium (226Ra)
 ,
1.6 x 103yr
Carbon (14C)
 
5.73x 103 yr
Uranium (238U)
 ,
4.47 x 109 yr
Indium (155In)
 
4.41 x 1014 yr
 
     เมื่อแทน t = และ ลงในสมการที่ (7.10) จะได้ว่า
=  
=  
=  
=  
= (11)
     เนื่องจากอัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเรียกว่า กัมมันตภาพ (Activity) แทนด้วย A ดังนั้นกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีใด ๆ จะเขียนได้เป็น
A
= N (12)
     กัมมันตภาพจะมีหน่วยเป็น ต่อวินาที หรือ disintegration per sec (dps) ซึ่งเรียกว่าเบคเคอเรล (Becquerel , Bq) เดิมใช้เป็นคูรี่ (Ci) โดยท
1 Ci
= 3.7 x 1010 dps = 3.7 x 1010 Bq


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต