การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีแสดงได้ดังรูปที่ 9
รูปที่ 9 แสดงกราฟการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
     การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง ๆ จะแสดงลักษณะที่แตกต่างกันด้วยเวลาของการสลายตัวที่เรียกว่า ครึ่งชีวิต (Half – Life) แทนด้วย ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ธาตุมันตรังสีหนึ่งจะสลายไปเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่มีอยู่เดิม ซึ่งจากรูปที่ 7 พบว่า
ในเวลาเริ่มต้น
t = 0
จำนวนนิวไคล์ทั้งหมดเป็น
เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิต
t = T1/2
จำนวนนิวไคล์ที่เหลือเป็น
และเมื่อเวลาผ่านไป
t = 2T1/2
จำนวนนิวไคล์ที่เหลือเป็น


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต