ารแก้ปัญหาทางฟิสิกส์พัฒนาจากการใช้ slide rule เป็นเครื่องคิดเลข จากนั้นเข้าสู่ยุคไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้การแก้ปัญหาได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม ในที่นี้จะใช้โปรแกรมภาษา C ช่วยในการคำนวณ ซึ่งเขียนไว้ใช้งานตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ DOS (ประมาณปี พ.ศ. 2530) ถึงแม้ปัจจุบันเราจะมีโปรแกรมตารางคำนวณ Excel MathCad หรือ Mathemetica มาช่วยในการคำนวณได้ง่ายแล้วก็ตาม นั่นหมายถึงเครื่องคอมพิวเตร์ที่ใช้งานต้องสามารถรันระบบ ปฎิบัติการ windows ได้ ซีพียู อย่างน้อยต้องเป็น 486 หรือ Pentium ขึ้นไป

โปรแกรมภาษา C นี้สามารถใช้ได้แม้กับเครื่องตั้งแต่ 8088 ขอให้มีคอมไพเลอร์ของเทอร์โบซี เวอร์ชัน 2 หรือสูงกว่าเป็นใช้ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณที่ถูกทอดทิ้งจึงสามารถนำมาปัดฝุ่นใช้งานได้ โปรแกรมเหล่านี้ได้ทดลองนำไปใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าเชิงตัวเลข ได้แก้ไขข้อบกพร่องเรื่อยมาจนน่าจะเหลือน้อยที่สุด

ผู้เขียนได้นำโปรแกรมที่ใช้งานพร้อมบทความประกอบทดลองใส่ไว้ในเว็บเพจของภาควิชาฟิสิกส์ เพียง 4 บท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 และนำหัวข้อที่เหลือ มาลงต่อไป จนครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อ 13 ธันวาคม 2547 ต้องการให้คำแนะนำหรือพบข้อผิดพลาด ส่ง e-mailมาที่นี่ จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

Download Sourcecode
หน่วยที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
 

วัชระ รอดสัมฤทธิ์

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์