การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


ค่าคงที่ของสปริง

วิธีการทดลอง

1.  ลากลูกตุ้มไปแขวนไว้บนสปริง

2.  ลากไม้บันทัดวัดความยาวของสปริงที่ยืดออก

3.  กดปุ่ม เลือก earth   เมื่อต้องการเล่นบนพื้นโลก  และ  pannet X  เมื่อต้องการเล่นบนดาวเคราะห์ X

จากกฎของฮุค Hooke's Law   F= kx

ใบบันทึกผลการทดลอง

ทดลองทำให้ดู ค่า

หาค่า k   โดยการนำมวล  250  กรัม ไป  แขวนไปที่สปริงที่ 1

วัดระยะยืดจากปลายบนสุดของสปริงจนถึงปลายล่างสุดของสปริงได้   25  cm

แทนลงลงในสมการของฮุค  k = F/x   =  250 gram / 25 cm  =  10  gram/ cm     แปลงเป็นหน่วยนิวตันต่อเมตรโดยคูณด้วย 9.8   และหารด้วย 10   จะได้  =   9.8  N/m

ตอบคำถามต่อไปนี้

วัดบนพื้นโลก

  1. ใช้มวล 100 กรัม แขวน สปริงจะยืดออก  _______ cm

  2. ใช้มวลสีเขียว แขวน  สปริงจะยืดออก  _______ cm   แสดงว่ามวลสีเขียวมีขนาด _______กรัม    หาได้จากกฎของฮุค

  3. ใช้มวลสีแดง แขวน  สปริงจะยืดออก  _______ cm   แสดงว่ามวลสีแดงมีขนาด _______กรัม    หาได้จากกฎของฮุค

  4. ถ้า g = 0   สปริงมีการยืดหรือไม่  เพราะเหตุใด

    ________________________________________________________

   _________________________________________________________

   5.  บนดาวเคราะห์ ค่า บนดาวเคราะห์น้อยกว่าหรือมากกว่าบนโลก  _______________

คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

 

ทฤษฎี

เฉลย

 

การทดลองเพิ่มเติม

การทดลองเสมือนจริงเรื่องการหาค่าคงที่ของสปริง

ในการทดลองนี้สมมติให้  แรง  F  เท่ากับ มวล  m  ที่ใส่ลงไป

ใบบันทึกผลการทดลอง

ใส่มวลลงไป  5  ค่า  หาค่า l  บันทึกค่า

l
   
   
   
   
   

l  = ระยะยืด

วาดกราฟระหว่าง  F   กับ  l   ให้ แรง  F  เป็นแกน  y   และ  l  เป็นแกน x

จงคำนวณหาค่าคงที่ของสปริง (k)  ในการทดลองนี้

กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง