การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


กฎของฟาราเดย์

(Faraday's Law)

ในการทดลองนี้ จำนวนของขดลวดที่ มีมากกว่าขดลวดที่ 2

ตอบคำถาม

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________

กดปุ่มเพิ่มเป็นขดลวดที่ 2

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________

ความแตกต่างที่เข็มกระดิกระหว่างขดที่ และขดที่ คืออะไร จงอธิบาย

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

 

ทดลองเรื่องกฎของฟาราเดย์ คลิกครับ

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. การทดลองเสมือนจริง

  2. ทฤษฎี

  3. ตัวอย่างกฎของฟาราเดย์

  4. เฉลยข้อที่ 50

  5. เฉลยข้อที่ 51

  6. เฉลยข้อที่ 52

  7. เฉลยข้อที่ 53

  8. เฉลยข้อที่ 54

  9. เฉลยข้อที่ 55

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง