การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


แสง

ทดลองไม่ได้ให้ Download   มา setup ที่เครื่องก่อนครับ

วิธีทดลอง

1.  กด Begin 

2.  ฉายแสงจากหลอดไฟ สี แดง  เขียว และน้ำเงิน ไปที่ใบหน้า และฉากหลัง  สังเกตใบหน้าเป็นพิเศษหน่อยนะค่ะ

ตอบคำถามต่อไปนี้

1.  แสงสีแดง แสงสีเขียวปรากฏพร้อมกันบนฉากเป็นสี ?

เฉลย คลิกครับ

2.   เมื่อฉายแสงสีแดง  ไปที่ใบหน้าผู้ชาย จะเป็นสี ?

เฉลย คลิกครับ

3.   เมื่อฉายแสงสีเขียว  ไปที่ใบหน้าผู้ชาย จะเป็นสี ?

เฉลย คลิกครับ

4.   เมื่อฉายแสงสีน้ำเงิน  ไปที่ใบหน้าผู้ชาย จะเป็นสี ?

เฉลย คลิกครับ

5.  ทำไมเมื่อส่องไฟไปที่ใบหน้าของผู้ชายด้วยหลอดไฟ สีพร้อมๆกัน  ผู้ชายจึงมีใบหน้าเป็นสีเหลือง

เฉลย คลิกครับ

 

เข้าสู่การทดลอง คลิกครับ


ทฤษฎี

  การผสมสี

            สีทา  สีย้อม  หมึก  และวัตถุสีต่างๆ  มีสีเฉพาะตัว  เพราะสีดังกล่าวดูดกลืน ความยาวคลื่นของแสงบางชนิด  แต่สะท้อนแสงสีอื่น  ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการลบสีออกจากกันเหลือเป็นสีอื่น  ในกระบวนการเติมสี  ผลิตสีที่ต้องการได้โดยการผสมสีต่างๆ  แต่ละกระบวนการมีสีบริสุทธิ์  "ปฐมภูมิ"  สามสีซึ่งไม่สามารถผสมจากสีอื่นๆได้

            กระบวนการเติมสี

            สีแดง   เขียว   และน้ำเงิน  เป็นสีเติมปฐมภูมิ  การผสมผสานสีนี้เข้าด้วยกันจะให้แสงสีขาว  เมื่อผสมสีปฐมภูมิสองสีเข้าด้วยกัน    ตาเราจะเห็นการผสมสีซึ่งสมองจะแปลความหมายเป็นสีเดียว  เรียกว่า  สีทุติยภูมิ  ซึ่งได้แก่  สีเหลือง  ไซแอน  และมาเจนตา

คลิกครับ


ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง