การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


กฏของโอห์ม

วิธีการทดลอง

  1. กดสวิทซ์ ลงโดยใช้เมาส์  กำหนดค่า ความต้านทานไฟฟ้าให้คงที่  =  ________ โอห์ม

  2. เปลี่ยนค่า Voltage  ตามตาราง  ใส่ค่ากระแส  บันทึกผลการทดลอง

 

ใบบันทึกผลการทดลอง

Voltage (โวลต์) กระแส (A)
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  

  วาดกราฟระหว่าง  Voltage  กับกระแส  ให้  Voltage  เป็นแกนตั้ง   และกระแสเป็นแกนนอน  หาความชัน  

ทางเลือกในการวาดกราฟ

คลิกเข้าสู่การสร้างกราฟเส้นตรง

ความชัน =  _________   เทียบกับความต้านทานที่เลือกไว้  ตั้งแต่ต้น ควรจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

 

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ

 

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. กฏของโอห์ม

  2. กฏของ Kirchhoff's law

  3. ทฤษฎีเรื่องกฏของโอห์ม

  4. ทฤษฎีเรื่องกฏของ Kirchhoff's law

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง