การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

 

การทดลองแรงระหว่างเส้นลวดคู่ขนานที่นำกระแส

วิธีทดลอง

  1. ปรับกระแส I1  และ  I2   โดยเลื่อนตัวเลื่อนด้านซ้าย บนและล่างตามลำดับ

  2. ปรับระยะห่างระหว่างเส้นลวดได้โดยใช้เมาส์ คลิกที่เส้นลวดและเลื่อน

  3. แรง  F1  จะปรากฎอยู่ทางมุมด้านขวา

  4. ค่า ความยาวเส้นลวดในการทดลองนี้ กำหนดไว้ที่  

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้ 

ปรับ  a =  0.20  m   บันทึกค่า I1  และ  I2  ด้วยตนเอง ค่า ทำให้ดู 1 ค่าก่อน

I1(แอมแปร์) I2(แอมแปร์) F1 (ทดลอง) นิวตัน F1 (ทฤษฎี)) นิวตัน
2 1 0.62x10-6 0.6x10-6
       
       
       
       

ค่าแรงทางทฤษฎีหาได้จาก

คำนวณค่าแรกให้ดูก่อน  

จาก หนังสือ Principle of physics ของ Serway

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ

หน้าถัดไป 

หน้าที่

  1. การทดลอง

  2. ทฤษฏี

  3. แบบฝึกหัด

ทฤษฎีนำมาจาก ฟิสิกส์ ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง