การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


หวานใจของทาร์ซาน

       ลูกบอลสีน้ำเงินแทนทาร์ซานซึ่งกำลังแขวนอยู่บนเถาวัลย์ ยาว 55 เมตร  ไม่คิดน้ำหนักของเถาวัลย์ 

ทาร์ซานมีน้ำหนัก  w   แรงตึงของเถาวัลย์แทนด้วย แรงลัพธ์แทนด้วย S

วิธีทดลอง

     กดปุ่ม  pause  เพื่อหยุด  และกดปุ่ม  ดูแรงในตำแหน่งต่างๆของทาร์ซานได้

แบบฝึกหัด

      ทาร์ซานกำลังเจอกับเสือดาว  เจนจะเข้าไปช่วยโดยโหนตัว  ถ้าเจนอยู่ห่างจากทาร์ซานเป็นระยะ  8  เมตร  และเชือกมีความยาว  25  เมตร  เป็นเชือกที่เบาแต่แข็งแรงมาก     ให้ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเธอกับทาร์ซาน    ดังรูป จงหาเวลาที่เธอจะไปถึงทาร์ซานหวานใจของเธอ

วิธีทำ

ทฤษฏีของลูกตุ้มนาฬิกา

เข้าสู่การทดลองคลิกค่ะ


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง