การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


เรือใบ

  Adobe Shockwave Player
 

 

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

     ลากเรือกลับมาไว้ที่มุมล่างซ้ายสุด  โดยมี Boat  direction  90 องศา  ดังรูป

กำหนดค่าความเร็วของกระแสน้ำ (ด้วยตนเอง)  = __________m/s  ความเร็วเรือ      m/s

สังเกตว่าเรือเคลื่อนที่อย่างไร จงอธิบาย   ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

   ลากเรือกลับมาไว้ที่มุมล่างซ้ายสุด  โดยมี Boat  direction  90 องศา 

กำหนดค่าความเร็วของกระแสน้ำ (ด้วยตนเอง)  = __________m/s  ความเร็วเรือ (ด้วยตนเอง)  ________     m/s

สังเกตว่าเรือเคลื่อนที่อย่างไร จงอธิบาย   ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ทดลองเปลี่ยน   Boat  direction  หลายค่าว่าเกิดอะไรขึ้น

 

เรือใบเริ่มเคลื่อนที่ออกจากชายฝั่งที่จุดไหน

        เรือจ้างลำหนึ่งกำลังข้ามทะเลสาบไป ลูกศร ก ในรูป 1 เป็นเวกเตอร์บอกทิศทางความเร็วของเรือลำนี้ เรือใบอีกลำหนึ่งกำลังแล่นตัดข้ามมาในทิศที่ตั้งฉากกับทิศทางของเรือจ้าง ลูกศร ข แสดงทิศทางความเร็วของเรือใบอยากทราบว่าเรือใบลำนี้เคลื่อนออกจากฝั่งที่จุดไหน แน่นอนละท่านคงจะตอบได้ทันทีว่า เรือใบเริ่มเคลื่อนที่ออกจากฝั่งที่จุด ค แต่คนที่อยู่ในเรือจ้างจะให้คำตอบที่แตกต่างออกไป เพราะเหตุใด

รูป 1  เรือใบกำลังเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางของเรือจ้าง  ลูกศร  ก  และ  ข  แสดงทิศทางและชนาดความเร็วของเรือจ้าง และ เรือใบตามลำดับ

        พวกเขาจะไม่เห็นเรือใบลำนี้เคลื่อนที่ในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางของพวกเขาเพราะว่าคนที่อยู่ในเรือจ้างจะไม่รู้สึกว่าพวกเขากำลังเคลื่อนที่อยู่ พวกเขาคิดว่า เขากำลังหยุดนิ่งและสิ่งอื่น ๆ กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วของพวกเขาแต่อยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม ดังนั้นเขาจึงไม่เห็นเรือใบเคลื่อนที่ไปตามลูกศร ข แต่จะเห็นเรือใบเคลื่อนที่ในทิศทางของผลรวมของเวกเตอร์ของเส้นประ ก ในรูป 2 (ซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของเขาเอง) และทิศทางการเคลื่อนที่ที่แท้จริงของเรือใบ โดยจะรวมกันตามกฎของสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง ผลก็คือคนที่อยู่ในเรือจ้างจะคิดว่าเรือใบเคลื่อนที่ไปตามเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนาน นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงไม่คิดว่าเรือใบเริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุด ค แต่เป็นจุด ง ซึ่งอยู่ข้างหน้าของเรือจ้าง

รูป  คนในเรือจ้างคิดว่าเรือใบเคลื่อนที่ออกจากจุด ง

        การเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กับโลกตามวงโคจรของโลก ทำให้เรากำหนดตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ ผิดไป ซึ่งจะคล้ายกับคนในเรือจ้างคิดว่าเรือใบเคลื่อนที่ออกจากจุดไหน เราเห็นตำแหน่งของดวงดาวเลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในทิศทางการเคลื่อนที่ตามวงโคจรของโลก แน่นอนทีเดียวความเร็วของโลกน้อยมากจนอาจตัดทิ้งได้เมื่อเทียบกับความเร็วของแสง (ประมาณหมื่นเท่า) และผลที่ตามมาก็คือ การเลื่อนตำแหน่งของดวงดาวจะไม่สำคัญนักเนื่องจากความคลาด (Aberration) แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถจะหาตำแหน่งที่ถูกต้องของดวงดาวได้โดยอาศัยเครื่องมือทางดาราศาสตร์

        ท่านชอบปัญหาที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเรือใบใช่ไหม ท่านลองตอบอีก 2 คำถามคล้าย ๆ กัน คือ ข้อ 1 คนในเรือใบจะคิดว่าเรือจ้างเคลื่อนที่มาจากไหน ข้อ 2 เรือใบคิดว่าเรือจ้างกำลังจะเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนการหาคำตอบของคำถามทั้ง 2 ข้อนี้ท่านจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีขนาดและทิศทางความเร็วบนเวกเตอร์ ก ในรูป 2 และเส้นทแยงมุมที่ได้นี้จะชี้ว่าเรือจ้างกำลังเคลื่อนที่ไปเฉียง ๆ เหมือนกันว่าจะเคลื่อนเข้าหาฝั่ง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง