การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

 

ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

หน้าที่

  1. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

  2. การค้นพบ

  3. กราฟการทดลอง

  4. work function

  5. หลอด photo

  6. LDR

  7. คำถาม-คำตอบ ชุด 1

  8. คำถาม-คำตอบ ชุด 2

  9. ตัวอย่างการคำนวณ

กลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกไปหน้าถัดไป

การทดลองเสมือนจริง

         ในห้องทดลอง คุณสามารถเลือกวัสดุได้  3  ชนิดคือ  โซเดียม  ซีเซียม   และเงิน  ซึ่งมีค่า  Work  function  เท่ากับ  2.75  , 2.14  และ   4.26  ev   ตามลำดับ     และสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่น ความเข้มของแสง   และความต่างศักย์ระหว่างขั้วหลอด   ส่วนกระแสไฟฟ้าอ่านได้จากด้านบน

         ให้คุณทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง