การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


หลักของแบร์นูลลี

bernoulli.gif (3824 bytes) 


ท่านเคยคิดไหมว่าเครื่องบินบินได้อย่างไร ?
สามารถอธิบายได้ด้วยหลักของแบร์นูลลี
 

เครื่องบินจึงลอยได้  ซึ่งอธิบายดังนี้ ปกติปีกเครื่องบินจะมีส่วนบนปีกโค้งมน ส่วนด้านล่างของปีกจะราบ อากาศที่เคลื่อนที่ผ่านด้านบนปีกเครื่องบินและด้านล่างไปยังปลายปีกใช้เวลาเท่ากัน  เป็นผลทำให้อากาศด้านบนปีกจะมีความเร็วมากกว่าบริเวณใต้ปีก เมื่ออากาศด้านบนปีกมีความเร็วสูง กว่าด้านล่างของปีก จะทำให้ความดันด้านใต้ปีกมากกว่าความดันด้านบนของปีกเครื่องบิน จึงทำให้เกิดแรงยก ทำให้เครื่องบินสามารถยกตัวขึ้นได้ (ในกรณีนี้เราถือว่าของอากาศไม่เปลี่ยนระดับความสูงเพราะความสูงแตกต่างกันน้อยมากประกอบกับความหนาแน่นของอากาศมีค่า น้อย) ดังรูปด้านล่าง  เราสามารถนำหลักการนี้ไปอธิบาย การที่เวลาเกิดพายุ พายุสามารถพัดพาเอาหลังคาบ้านไปตกที่ไกล ๆ จากตัวบ้านได้ หรือ การที่เวลาเราขับรถเร็ว ๆ  การบังคับรถจะยาก เพราะรถเกาะถนนน้อยลง ฯลฯ

 

เมื่อลูกเบสบอลหมุน ดูรูป(มองจากด้านข้าง) อากาศที่สัมผัสผิวของลูกบอลจะหมุนตามไปด้วยทำให้ความเร็วสัมพัทธ์ของอากาศด้านล่างมากกว่าด้านบน ทำให้เกิดความดันด้านล่างน้อยกว่าด้านบนทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกเบสบอลโค้งลงเรื่อย ๆ


 

อ.  ประเจียด ปฐมภาค    เป็นผู้จัดทำ

หน้าก่อน  

หน้าที่

  1. หลักพื้นฐานของการบิน

  2. หลักของแบร์นูลลี

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง