การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    

การทดลอง

Electroscope

 

 

บันทึกผลการทดลอง

        กดปุ่ม  Charge  separation  แล้วกดปุ่ม Play 

สังเกตว่าประจุเคลื่อนที่  และไปเกี่ยวข้องกับ คำว่า separation  ได้อย่างไร  อธิบาย  __________________________

______________________________________________________________________

        กดปุ่ม  Charge  by  conduction  แล้วกดปุ่ม Play 

สังเกตว่าประจุเคลื่อนที่  และไปเกี่ยวข้องกับ คำว่า conduction  ได้อย่างไร  อธิบาย  __________________________

______________________________________________________________________

        กดปุ่ม  Charge  by induction  แล้วกดปุ่ม Play 

สังเกตว่าประจุเคลื่อนที่  และไปเกี่ยวข้องกับ คำว่า induction   ได้อย่างไร  อธิบาย  __________________________

______________________________________________________________________

ทฤษฎี

หน้าแรก  หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. การทำวัตถุให้มีประจุไฟฟ้า

  2. การทดลองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายของประจุไฟฟ้า

  3. การทดลองถุงจับผีเสื้อของฟาราเดย์

  4. คำถาม-คำตอบ

  5. เครื่องตรวจประจุไฟฟ้า

  6. คำถาม-คำตอบ

การทดลองเรื่อง Electroscope  คลิกครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง