การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


เหวี่ยงมวล

จาก หนังสือ Principle of physics ของ Serway

วิธีการทดลอง

      กดปุ่ม apply  เพื่อใส่แรงเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ  ซึ่งเราสามารถปรับตำแหน่งใส่แรงนี้ขึ้นและลงได้

ตอบคำถาม

  1. เลื่อนนิ้วลงไปที่จุดศูนย์กลางมวล  กดปุ่ม apply   สังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้น  จงอธิบาย

____________________________________________________________

____________________________________________________________

   2.   เลื่อนนิ้วลงใต้จุดศูนย์กลางมวล  กดปุ่ม  apply  สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น  แตกต่างจากข้อแรกอย่างไร จงอธิบาย

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

ทฤษฎี    

การทดลองการเหวี่ยงมวล

คลิกค่ะ

ทฤษฎีนำมาจากหนังสือ

หน้าที่

  1. เหวี่ยงมวล

  2. จุดศูนย์กลางมวล

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง