รูปที่ 1 ภาพนี้แสดงการเคลื่อนที่ของรถ   ให้คุณกดปุ่ม  GO

       เมื่อคนขับเหยียบคันเร่ง  (รถขับล้อหลัง)   ที่ล้อหลังจะเกิดแรงขับของรถยนตมีทิศทางในแนวระดับ       ความเร็วของรถจะเพิ่มขึ้น  ดูจากรูปที่  1  ตอนเริ่มต้นเคลื่อนที่หัวลูกศรมีขนาดใหญ่  เพราะว่าแรงสตาร์ทช่วงแรกแรงมาก  เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจนใกล้ถึงความเร็วที่ต้องการ  คนขับผ่อนคันเร่ง  ลูกศรจะมีขนาดเล็กลง  อย่างไรก็ตามความเร็วยังคงเพิ่มขึ้น  เมื่อความเร็วถึงจุดที่ต้องการ  คนขับหยุดการผ่อนคันเร่ง  แต่จะเหยียบคันแร่งค้างไว้ที่ตำแหน่งนี้  ลูกศรมีขนาดคงที่  แรงของรถเท่ากับแรงต้านของลมและแรงเสียดทานของล้อ  และรถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

ถ้าไม่ทราบคำตอบคลิกดูเฉลยและคำอธิบายครับ     

ของ อ.ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และ  อ. ธนกาญจน์  ภัทรากาญจน์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง