การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    

คำถามเรื่องการเหวี่ยงลูกบอล

ถ้าไม่ทราบคำตอบคลิกดูเฉลยและคำอธิบายครับ     

การทดลองเสมือนจริงเรื่องโมเมนตัมเชิงมุม

การทดลองเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกับพื้นที่

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ความยาวของการเคลื่อนที่ทั้งหมด  _______ซม.= ______ เมตร

2.  ความยาวของเวกเตอร์ r  ______ซม. = ______เมตร

2.  เวลาของการเคลื่อนที่ทั้งหมด  ______วินาที

3.  ความเร็วของอนุภาค  ______ เมตรต่อวินาที

4.   กำหนดให้มวลที่เคลื่อนที่เท่ากับ 200  กิโลกรัม   ค่าโมเมนตัมเชิงมุมของมวลก้อนนี้เท่ากับ  ________ กิโลกรัม เมตร^2ต่อวินาที

โมเมนตัมเชิงมุมหาได้จากสูตร   

Ho   =   r x mv

โมเมนตัมเชิงมุม  = เวกเตอร์ r ครอสกับ  โมเมนตัมเชิงเส้น


ทดลองด้วยตนเอง   ใส่ลูกแก้วหรือลูกเหล็กลงไปในถ้วยแก้ว  กระดกถ้วยแก้วไปมาจน ทำให้ลูกเหล็กหมุนอยู่รอบถ้วยแก้ว  ตอนนี้ลองตอบซิครับว่ามันหมุนได้อย่างไรโดยไม่ตกลงมาที่ก้นแก้ว

การทดลองแจกันมหัศจรรย์  ดูด้วย  real player


ของ อ.ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และ  อ. ธนกาญจน์  ภัทรากาญจน์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง