การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


The Atwood Machine

จาก หนังสือ Principle of physics ของ Serway

     ใส่ค่ามวลของลูกบอล ลูก "มวล m1 " และ "มวล m2"  กดปุ่ม  start  ถ้ามวลทั้งสองมีค่าเท่ากัน จะไม่มีการเคลื่อนที่ แต่ถ้ามวลทั้งสองมีค่าแตกต่างกัน  มวลข้างที่มีค่ามากกว่าจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง  ในการทดลองมีแรงตึงเชือกให้ดูด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้  m1  =  10  kg    No  friction  เปลี่ยนค่ามวล m2

m2 a ทดลอง (m/s2) a ทฤษฎี

(m/s2)

Tทดลอง

(N)

Tทฤษฎี

(N)

11        
12        
13        
14        
15        

a ทดลอง  =   ได้จากการทดลอง

a ทฤษฎี   =  

 

T ทดลอง  =   ได้จากการทดลอง

T ทฤษฎี   =  

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ความเร่งของ เป็นลบ  หมายความว่าอย่างไร

2.  ทำไมความเร่งของมวล m1  เท่ากับความเร่งของมวล m2

ตัวอย่าง  Atwood  Machine

เมื่อแขวนมวล 2  อันในแนวดิ่งกับรอกที่เบามากและไม่มีแรงเสียดทาน  ดังรูป  เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่า เครื่องจักรกลของแอดวูด  นักฟิสิกส์ใช้บ่อยมากเพื่อหาความเร่งโน้มถ่วงของโลก    จงคำนวณหาขนาดของความเร่งและ แรงตึงเส้นเชือก  ของมวลทั้งสอง  

วิธีคำนวณ

 

แบบฝึกหัด  

มวล  m1    และ   m2   แขวนผ่านรอกมวล  m3   รัศมี  R    ถ้าไม่คิดมวลของเส้นเชือก  และเชือกไม่มีการลื่นไถล    เริ่มต้นมวลทั้งสองห่างกันเป็นระยะ  3  เมตร  จงคำนวณหาอัตราเร็วของมวลขณะที่เคลื่อนที่ผ่านกัน

การทดลองเรื่อง  Atwood's  machine

คลิกค่ะ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง