การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


ลูกโบว์ลิ่ง 2 ลูกวิ่งแข่งกัน

วิธีการทดลอง

     กำหนดให้ความเีร่งโน้มถ่วงของโลกคงที่

ให้ท่านเลือกสีของลูกโบว์ลิ่ง

เช่น  ถ้าเลือกลูกสีแดง  ให้กดปุ่ม  Red ball

เลือกสีน้ำเงิน กดปุ่ม  Blue ball

และถ้าเลือกถึงเส้นชัยพร้อมกันทั้งคู่  กดปุ่ม  Both  at the same time  

   เมื่อเลือกสีลูกบอลแล้วกดปุ่ม  start   ปล่อยลูกโบว์ลิ่งพร้อมกัน สังเกตดูว่าลูกโบว์ลิ่งสีใดจะถึงเส้นชัยก่อน

ตอบคำถาม

    ทำไมคำตอบจึงเป็นเช่นนั้น จงอธิบาย

เข้าสู่การทดลองเรื่องลูกโบว์ลิ่ง ลูก คลิกครับ

 

ตัวอย่างการคำนวณ เรื่องพลังงานจลน์และพลังงานศักย์

ความรู้เพิ่มเติม

การทดลองเสมือน 

ลูกโบว์ลิ่ง 2 ลูกวิ่งแข่งกัน

เมื่อลูกบอล 2 ลูก เริ่มจากจุดเดียวกันด้วยความเร็วเริ่มต้นที่เท่ากัน อะไรจะเกิดขึ้น

  1) ลูกบอล #1 บนทางตรงถึงที่หมายก่อน
  2) ลูกบอล #2 บนทางโค้งถึงที่หมายก่อน
  3) ลูกบอลทั้งสองลูกถึงที่หมายพร้อมกัน
  แอพเพล็ตนี้ช่วยให้คุณหาคำตอบได้โดยกดปุ่ม  Start

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

วีดีโอการเรียนการสอน

 

ลูกโบว์ลิ่ง ลูกวิ่งแข่งกัน

    นักวิทยาศาสตร์นำลูกโบว์ลิ่ง ลูกมาวางไว้บนราง  2 รางคู่ขนานกัน   โดยรางหนึ่งเป็นรางยาวตรงมีขนาดสั้นกว่าอีกรางหนึ่งซึ่งโค้งลงและยาวกว่า   แต่ปลายรางทั้งสองอยู่ที่ระดับและตำแหน่งเดียวกัน  

คำถาม

    รางวิ่งรางไหนที่จะนำลูกโบว์ลิ่งไปถึงที่หมายก่อน

 1. รางที่ยาวที่สุด
 2. รางที่สั้นที่สุด
 3. ไม่มีความแตกต่าง

   คำตอบคืออะไร  คลิกครับ  ขนาด 2.9  MB

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง