ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง

ค่าตั้งต้น

     ตั้ง  Time  interval  = 2.0

     เลื่อน  velocity  at t  ให้ได้ดังรูป  

กดลูกศร ลด  Time  interval  ลงทีละ  0.4  วินาที

บันทึกค่าลงในตาราง

บันทึกให้ดูเป็นตัวอย่างค่าแรก

Average speed

(ได้จากคอมพิวเตอร์)

2.0 17.6 8.8 8.8
       
       
       
       
       

 

ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งที่วินาทีที่ 3  คือ  _______________  m/s


 

 


ทฤษฎี

ตารางแสดงตำแหน่งของวัตถุ เทียบกับเวลา 

ทางซ้าย วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่  6  m/s   

ทางขวา  ความเร็วกำลังเพิ่มขึ้นทุกๆวินาที

ความเร็วเฉลี่ยได้จาก  ระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลา จากรูป ความเร็วเฉลี่ย เท่ากับ  25  ไมล์ต่อชั่วโมง

Instantaneous Speed - speed at any given instant in time.

Average Speed - average of all instantaneous speeds; found simply by a distance/time ratio.

ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง คือ ความเร็ว ที่เวลานั้น  เป็นความเร็วที่อยู่บนแป้นบอกความเร็วของรถยนต์ ณ .ขณะนั้นๆ

ความเร็วเฉลี่ย  คือ  ระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้ หารด้วยเวลา

ตัวอย่าง 1    จงหาอัตราเร็วฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย  ของนักเล่นสกีดังรูป

คำตอบ 

อัตราเร็วเฉลี่ย

(420 m) / (3 min) = 140 m/min

ความเร็วเฉลี่ย

(140 m, ขวา / (3 min) = 46.7 m/min, ขวา

 ตัวอย่าง 2   จงหาอัตราเร็วฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย  ดังรูป

คำตอบ

อัตราเร็วเฉลี่ย

(95 yd) / (10 min) = 9.5 yd/min

ความเร็วเฉลี่ย

(55 yd, ซ้าย) / (10 min) = 5.5 yd/min, ซ้าย

 

จากหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1  ของ สสวท  ฟิสิกส์ราชขอขอบคุณครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง