ไมโครมิเตอร์  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

   

เข้าสู่การทดลองวัดไมโครมิเตอร์

 หน้าก่อน       หน้าถัดไป

1.  ไมโครมิเตอร์

2.  ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

3.  วิธีการใช้ไมโครมิเตอร์

4. ลำดับขั้นการอ่านค่าการวัด

5. ห้องทดลองการวัดไมโครมิเตอร์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง