การทดลองเรื่องกราฟ

วิธีทดลอง

  1. เลือกชนิดของกราฟจากช่องด้านบน

  2. เปลี่ยนค่าโดยใช้ลูกศร  คลิกที่ลูกศรชี้ขึ้นค่าจะเพิ่ม หรือ คลิกที่ลูกศรชี้ลงค่าจะลดลง

  3. กำหนดจุดในช่องสีขาวด้านล่าง  เมื่อใส่คำตอบแล้วให้กดปุ่ม Graph  จุดจะปรากฎขึ้นในกราฟ

  4. คลิกที่ปุ่มสีแดง  แสดงข้อความแนะนำ เป็นภาษาอังกฤษ

  5. เมื่อต้องการเริ่มต้นใหม่  ให้กดปุ่ม RESET

การบันทึกผลการทดลอง

ทดลองพล๊อตกราฟด้วยตนเอง

1.   กราฟเส้นตรง  y = ax + b

     กำหนด  a   และ  ด้วยตนเอง  บันทึกลงบนเส้นสีแดง

            y = ____ x + ____ b

วาดกราฟ

 

2. กราฟเอกโปเนนเชียล   y  =   a e bx  + c

กำหนด  a  ,  b  และ  ด้วยตนเอง  บันทึกลงบนเส้นสีแดง

y  =   ____ e ____x + ____

วาดกราฟ

3.  กราฟตรีโกณมิติ   y  =  a cos( bx -c ) +d

กำหนด  a  ,  b  , และ  ด้วยตนเอง  บันทึกลงบนเส้นสีแดง

y  =   ____ cos ( ____x -  ____) + ____

วาดกราฟ

4.  กราฟยกกำลัง  y  =  a x^3 +  b x^2  + c x  + d

กำหนด  a  ,  b  , และ  ด้วยตนเอง  บันทึกลงบนเส้นสีแดง

y  =   ____ x3 ____ x2  + ____ x  +  ____ 

วาดกราฟ

 

การทดลองเรื่องการวาดกราฟ คลิกครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง