Fluorescent


    นำหลอดฟลูออเรสเซนต์มาต่อเข้ากับส่วนอื่นดังรูป เราสามารถทำให้หลอดฟลูออเรสเซนต์ติดและสว่างปกติได้ โดยทำตามข้อใดข้อเดียวดังนี้

  1. สับสวิตช์ S1 ลงอันเดียว
  2. สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน
  3. สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S2 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม
  4. สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S1 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม

หลักการ

จากวงจรดังรูป หลอดฟลูออเรสเซนต์จะติดสว่างได้เมื่อเราทำการสับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ทำให้กระแสไหลผ่านบัลลาสต์และไส้หลอดทั้งสองข้าง ทำให้ไส้หลอดทั้งสองข้างร้อน ทำให้อิเลคตรอนบริเวณไส้หลอดพร้อมที่จะหลุดออกมา และเมื่อสับสวิตช์ S2 ขึ้น จะทำให้สนามแม่เหล็กที่สะสมอยู่ในบัลลาสต์ยุบตัวติดกับขดลวดในตัวบัลลาสต์เอง ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเป็นแรงดันไฟสูงเกิดขึ้นระหว่างขั้วหลอดทั้งสองข้าง ทำให้อิเลคตรอนวิ่งจากขั้วหลอดข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งและวิ่งชนไอปรอทที่บรรจุอยู่ภายในทำให้เกิดการแตกตัวเกิดการนำกระแสและการคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีอุตราไวโอเลต และเมื่อรังสีอุลตราไวโอเลตที่เกิดขึ้นมากระทบสารเรืองแสงที่ฉาบอยู่รอบๆหลอดทำให้สารเรืองแสงนั้นเรืองแสงเป็นแสงสีขาวอย่างที่ตาเรามองเห็น

วิธีการใช้

ใช้เมาส์คลิกเลือกที่ช้อย A B C และ D จะเห็นความแตกต่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปรากฎได้ดังภาพ

นำมาจาก  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก   ฟิสิกส์ราชมงคล ขอบคุณครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง