จากภาพการทดลองดังกล่าว หลอดไฟฟ้า 2 หลอดคือหลอด A และหลอด B ต่ออนุกรมกับเครื่องจ่ายไฟ 20 V ดังรูป เมื่อเราเปลี่ยนค่าความต้านทานของหลอดไฟ A และหลอดไฟ B จะได้ภาพของหลอดไฟที่มีความสว่างแตกต่างกันออกไป
ซึ่งหาได้จากสูตร P = E 2 / R
โดยที่ Pa = [ Et * ( Ra / Ra + Rb )] 2 / Ra
Pb = [ Et * ( Rb / Ra + Rb )] 2 / Rb
โดยที่ Et = 20 V
ยกตัวอย่างเช่น ที่ Ra = 4 โอห์ม , Rb = 1 โอห์ม
แทนค่า Pa = [ 20 * ( 4 / [ 4+1 )]] 2 / 4 = 64 W
Pb = [ 20 * [ 1 / [ 4+1]]] 2 / 1 = 16 W
และที่ Ra = 9 โอห์ม , Rb = 10 โอห์ม
Pa = [ 20 * [ 9 / [ 9+10 ]]] 2 / 9 = 9.97 โอห์ม
Pb = [ 20 * [ 10 / [ 9+10 ]]] 2 / 10 = 11.08 W
จะเห็นได้ว่า เมื่อค่า Ra มีค่ามากขึ้น ค่า Pa ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย
และในทำนองเดียวกันเมื่อค่า Rb มีค่าเพิ่มมากขึ้น ค่า Pb ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย
สรุป เมื่อค่าความต้านทานมากขึ้นค่าความสว่างของหลอดไฟก็มากขึ้นด้วย


นำมาจาก  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก   ฟิสิกส์ราชมงคล ขอบคุณครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง