ฟิสิกส์ราชมงคล

    


กฎของนิวตัน

newtontoy.gif (6702 bytes)

tugofwar.gif (6277 bytes)

Previously Asked Questions

Q:     ถ้ามีแรง 2 แรงกระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ วัตถุสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ได้หรือไม่ค่ะ ?

A:     ได้ครับ ถ้าแรงทั้งสองนั้นมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกระทำต่อวัตถุ มันจะหักล้างกัน จะได้ว่าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่นั้นเป็นศูนย์ ดังนั้นกล่าวได้ว่า ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และมีแรงสองแรงซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามมากระทำต่อมัน แรงจะหักล้างกันและวัตถุยังคงเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่

Q:    แรง F มีทิศทางอยู่ในแนวตั้งฉากกระทำต่อก้อนอิฐมวล m ซึ่งวางอยู่บนพื้น  ขนาดของแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉาก (N) เป็นอย่างไรเมื่อขนาดของแรง F  เพิ่มขึ้นจากศูนย์  (a)ถ้าแรง F กระทำลงและ   (b) ถ้าแรง Fกระทำขึ้น?

A:    ถ้าแรง F กระทำลงและมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ขนาดของ N จะเพิ่มขึ้นจากค่าเริ่มต้น mg   แต่ถ้าแรง F กระทำมีทิศในแนวขึ้น  และมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขนาดของ N จะลดลงจาก mg   จนเหลือศูนย์ (ก้อนอิฐเริ่มเคลื่อนที่และลอยจากพื้น)

ตัวอย่าง:

normalAni.gif (11701 bytes)

   ถ้าแรงกดลงบนวัตถุเพิ่มขึ้น แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากก็จะเพิ่มขึ้นด้วย (มวลและน้ำหนักของวัตถุยังคงเหมือนเดิม)

normalbAni.gif (6952 bytes)

   ถ้าแรงดึงขึ้นกระทำต่อวัตถุเพิ่มขึ้น แรงปฏิกิริยาตั้งฉากจะลดลง (มวลและน้ำหนักของวัตถุยังคงเหมือนเดิม)

[Top] [Previously Asked Questions] [References]

tugofwar.gif (6277 bytes)

References

กฏของนิวตัน

กฏข้อที่หนึ่งของนิวตัน

   " วัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่ง หรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเป็นเส้นตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ ( กฏแห่งความเฉื่อย) "

บันทึก:

กฏข้อที่สองของนิวตัน

    ความเร่งของวัตถุเป็นปฏิภาคโดยตรงและมีทิศทางเดียวกันกับแรงลัพธ์ที่มากระทำกับวัตถุ  และเป็นปฏิภาคผกผันกับมวลของวัตถุนั้น   : a = Fnet / m.

Note:
ส่วนใหญ่มักจะใช้สมการแสดงกฏข้อที่สองของนิวตันคือ : sigma.gif (836 bytes) F = ma.

กฏข้อที่สามของนิวตัน

เมื่อวัตถุ 2 อันกระทำต่อกัน แรงที่วัตถุ B กระทำต่อวัตถุ  A จะเท่ากับแรงที่วัตถุ A กระทำต่อวัตถุ B แต่มีทิศทางตรงกันข้าม
FAB = - FBA

 newtons3rd.gif (1731 bytes)

สมการ

กฏข้อที่สองของนิวตัน sigma.gif (836 bytes) F = ma.  
กฏข้อที่สองของนิวตันแยกตามแกน x  , y  และ  z sigma.gif (836 bytes) Fx = max
sigma.gif (836 bytes) Fy   = may
sigma.gif (836 bytes) Fz  = maz
หน่วยของแรงในระบบหน่วยSI (นิวตัน) 5-3.gif (234 bytes)
น้ำหนัก W = mg
กฏข้อที่สามของนิวตัน FAB = - FBA

[Top] [Previously Asked Questions] [References]


 

การวัด

กฎของนิวตัน

พลังงานศักย์

การหมุน

ความยืดหยุ่น

เวกเตอร์

แรง

โมเมนตัมเชิงเส้น

โมเมนตัมเชิงมุม

การเคลื่อนที่แบบคาบ

การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ

สนามของแรงโน้มถ่วง

การชน

ทอร์ค

คลื่น

การเคลื่อนที่สองและสามมิติ

งานและพลังงานจลน์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

สมดุล

เสียง

 


Tutor/Instructor: Irina Nelson, Ph.D. )


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง