การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การทดลองเรื่องปรากฎการณ์คอมป์ตัน

(The compton effect)

วิธีทดลอง

  1. เลือกพลังงานเริ่มต้นของโฟตอน

  2. เลือกมุมสะท้อนของโฟตอนที่กระเจิง

  3. กดุป่ม  EMIT  บันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้

theta =  30  องศา   บันทึกให้ดูค่าแรกหนึ่งค่า)  ต่อไปเลือกพลังงานเริ่มต้นด้วยตนเองอีก 4 ค่า

พลังงานรวมเริ่มต้นของโฟตอน 

(Kev)

E' 

(Kev)

พลังงานของอิเล็กตรอน E"

(Kev)

E' + E'' 

(Kev)

  

1000 792.47 207.52 999.99 0.0242
         
         
         
         

สูตร

 

E  =   พลังงานจลน์รวมเริ่มต้นของโฟตอนก่อนชน  หน่วยเป็น  Kev

E'  =   พลังงานจลน์ของโฟตอน ที่กระเจิง  หน่วยเป็น  Kev

h  =   6.62  x  10-34    จูล.วินาที

c  =   3  x 108   เมตร/วินาที่

Theta  =   มุมที่โฟตอนกระเจิง

 

Compton effect image missing

การทดลองเรื่อง  ปรากฎการณ์คอมป์ตัน คลิกครับ

ทฤษฎี

ของ ศาสตราจารย์  ธำรง เมธาศิริ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง