การใส่เวลาในช่อง ต้องใส่เป็น นาที :วินาทีนะถ้าใส่เป็นตัวเลขเดี่ยว ๆ จะเป็นนาทีนะ
นาฬิกาจับเวลา
หยุดที่
เริ่มที่

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง