The Atwood Machine ฟิสิกส์ราชมงคล

The Atwood Machine

 

ใส่ค่ามวลของลูกบอล  2  ลูก  "มวล1"  และ  " มวล 2"  กดปุ่ม go  ถ้ามวลทั้งสองมีค่าแตกต่างกัน  มวลจะมีการเคลื่อนที่ด้วยความแร่ง  ถ้าเรากดปุ่ม ความเสียดทาน มวลของรอกจะนำมาคิดร่วมด้วย  ให้เราใส่ค่า  " มวล 3"  ลงไป   แต่ถ้าไม่มีความเสียดทาน  มวลของรอกไม่ต้องนำมาคิด  ในที่นี้ความหมายของคำว่าความเสียดทาน คือความเฉื่อยของรอกนั่นเอง

ใบบันทึกผลการทดลอง

m1  =  5    No  friction

m2 a ทดลอง a ทฤษฎี
6    
7    
8    
9    
10    

m1  =  5 ,  m3  =  2       friction

m2 a ทดลอง a ทฤษฎี
6    
7    
8    
9    
10    

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ทำไมความเร่งในช่องจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ

2.  กำหนดให้  m =  10     ,    m2  =  5   ,   m3  =  3     จงหาความเร่งในการทดลอง

3. กำหนดให้  m =  10     ,    m2  =  0   ,   m3  =  0     จงหาความเร่งในการทดลอง

ตัวอย่าง  Atwood  Machine

เมื่อแขวนมวล 2  อันในแนวดิ่งกับรอกที่เบามากและไม่มีแรงเสียดทาน  ดังรูป  เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่า เครื่องจักรกลของแอดวูด  นักฟิสิกส์ใช้บ่อยมากเพื่อหาความเร่งโน้มถ่วงของโลก    จงคำนวณหาขนาดของความเร่งและ แรงตึงเส้นเชือก  ของมวลทั้งสอง  

วิธีคำนวณ

ตัวอย่าง คิดมวลของเพลาด้วย

เมื่อแขวนมวล 2  อันในแนวดิ่งกับรอกรัศมี  R   มวล  m3  ดังรูป    จงคำนวณหาขนาดของมวล  m2  ที่เคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะ  h    และความเร็วเชิงมุมของรอก  ข

วิธีคำนวณ

โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงต่างๆ

 

แบบฝึกหัด  

มวล  m1    และ   m2   แขวนผ่านรอกมวล  m3   รัศมี  R    ถ้าไม่คิดมวลของเส้นเชือก  และเชือกไม่มีการลื่นไถล    เริ่มต้นมวลทั้งสองห่างกันเป็นระยะ  3  เมตร  จงคำนวณหาอัตราเร็วของมวลขณะที่เคลื่อนที่ผ่านกัน

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง