การวาดกราฟโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

  initial values of independent variableinitial values of response variablename of independent variable, the value "none" will show the independent variable as 'x'name of response variable, the value "none" will show the response variable as "y"specify what the applet should display initially. "regression" will cause the applet to display a regression line and related report. "correlation" will cause the applet to display report only. "scatterplot" will cause the applet to only display a scatter plot with no report. The default value is "scatterplot"

วิธีทดลอง

  1. กดปุ่ม  DATA  ใส่ข้อมูลบนแกน  และ  y
  2. ระหว่างข้อมูล ใช้เครื่องหมาย  "
  3. ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม  Update   เมื่อต้องปิดหน้าต่างกดปุ่ม   OK

บันทึกข้อมูล

ตอนที่  1

t (วินาที)

0

1

2

3

4

v ( เมตร/วินาที)

10

13

14

17

19

 

 

สมการเส้นตรงที่ได้จากการทดลอง  คือ    y  =  ........ x  + ...........

ตอนที่ 2

x

0.71

0.77

0.83

0.90

0.95

1.02

y

0.981

1.962

2.943

3.924

4.905

5.886

สมการเส้นตรงที่ได้จากการทดลอง  คือ    y  =  ........ x  + ...........

 

ทฤษฎี

คลิกครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง