ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การทดลองเรื่องทอร์ก


1. กดปุ่มซ้ายของเมาส์และลาก ที่บริเวณวงกลมสีแดง คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆได้

2. กดปุ่มซ้าย นอกบริเวณวงกลม  จะแสดงขนาดและทิศทางของแรงพร้อมกับขนาดของแขนโมเมนต์   และเมื่อกดลูกศรสีแดง  น้ำหนัก  กับเครื่องชั่งจะกลับมาเหมือนเดิม

3. กดปุ่มขวา และค้างไว้  สามารถลากระบบคานทั้งระบบไปที่ใดก็ได้

4. คานหมุนไปได้ทุกๆตำแหน่ง  ยกเว้นในแนวดิ่ง

5. กำหนดให้มวลของคาน  และสปริงน้อยมาก  ไม่ต้องนำมาคิดคำนวณ


เกี่ยวกับทอร์ก

ใบบันทึกผล

 กดเครื่องหมาย ที่ 

กำหนดมวล  M   และระยะ  WP  ด้วยตนเอง  ค่า (มีตัวอย่างให้ดู  1ค่า ) บันทึกค่าแรงบนสปริงและระยะ PS  ที่ได้

M (นิวตัน)  WP (cm) แรงบนสปริง (นิวตัน) PS (cm) โมเมนต์ตามเข็ม

(N.cm)

โมเมนต์ทวนเข็ม

(N.cm)

5 45.7 4.44 51.4 228.21 228.5
           
           
           

วิธีคำนวณ  

โมเมนต์ตามเข็ม   =   แรงบนสปริง x PS

โมเมนต์ทวนเข็ม   =   M x WP

กดเครื่องหมาย  

กำหนดให้  M =  2.0  N   WP  =  40.0  cm    x  =  90 องศา   และ  PS  =  50.0  cm   ปรับค่า  ด้วยตนเอง ค่า โดยให้ทุกค่ายังคงเดิม  และบันทึกค่าต่างๆลงในตาราง (มีตัวอย่างให้ดู  1ค่า )

แรงบนสปริง

( นิวตัน)

ค่ามุม 

(องศา)

โมเมนต์ทวนเข็ม

(N.cm)

โมเมนต์ตามเข็ม

 (N.cm)

1.6 87.1 80 79.89
       
       
       
       

โมเมนต์ตามเข็ม   =   แรงบนสปริง x 50 cm  x  sin (yo)

โมเมนต์ทวนเข็ม   =   M x WP  x sin (xo)


A gyroscope

 

 


Click to main page

 


 

ของ  C.K.NG   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง