การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์


การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

* A simple non-calculus proof is given by W.M.Young [Am.J.Phys,53,1 (1985)] or

Theocharis A. Apostolatos [Am.J.Phys,71,3(2003)]

ตารางบันทึกผลการทดลอง

   กำหนดให้  ความสูงของ  Platform  = 100  เมตร

   ให้นักศึกษากำหนดมุมยิง   ความเร็วเริ่มต้น  ด้วยตนเอง  ค่า   และใส่ผลลงในช่องตารางให้ครบ  พร้อมแสดงวิธีการคำนวณ

Angle

ความเร็วเริ่มต้น

เวลา T

จากห้องทดลอง

เวลา T

ได้จากการคำนวณ

60 50 10.75 10.73
       
       
       
       

คำถาม

     ความสูง  Platform ให้นักศึกษากำหนดเอง แต่ไม่ให้เท่ากับศูนย์     โดยมีความเร็วต้น  =   59   m/s   จงทดลองว่า   มุมยิงเริ่มต้นที่ทำให้ระยะในแนวระดับไกลสุดอยู่ที่กี่องศา  

     ทดลองต่อโดยกำหนดให้ความสูง  Platform  =  0  เมตร  จงหามุมยิงเริ่มต้นที่ทำให้ระยะในแนวระดับไกลสุด  อยู่ที่กี่องศา  อธิบายว่าผลทำไมเป็นเช่นนั้น


การทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์


Click to main page

ของ  C.K.NG   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง