ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การแทรกสอดบนถาดคลื่น


คลิกเมาส์ที่ถาดคลื่น  จะปรากฎเป็นจุด จุด แสดงการแทรกสอดเทียบกับเฟสที่ปรากฎ


1. การแทรกสอดแบบเสริม และหักล้างกันคืออะไร

การแทรกสอดแบบเสริมกัน เกิดขึ้นเมื่อคลื่น  2  กระบวนวิ่งมาพบกันที่จุดหนึ่งในขณะที่อยู่ในเฟสเดียวกัน  ทำให้มีแอมพลิจูดมีขนาดเพิ่มขึ้น  (ยกตัวอย่างเช่น  ยอดคลื่น ยอดคลื่น  ความสูงรวมของ  2 ยอดคลื่น  หรือ ท้องคลื่น  ท้องคลื่น  ความลึกรวมของ  ท้องคลื่นเป็นต้น
การแทรกสอดแบบหักล้างกัน  เกิดขึ้นเมื่อคลื่น  กระบวนวิ่งมาพบกันที่จุดหนึ่งในขณะที่เฟสตรงกันข้ามกัน ทำให้แอมพลิจูดเป็นศูนย์  (ยกตัวอย่างเช่น  ยอดคลื่น + ท้องคลื่น  ศูนย์  เป็นต้น

2. คำนวณหาการแทรกสอดที่เกิดจากความแตกต่างของเส้นทางการเคลื่อนที่

 

   จากรูป ระยะทาง  AP  ไม่เท่ากับระยะทาง BP  ความแตกต่างของเส้นทางทั้งสองเท่ากับ BC     เมื่อหักระยะ BC  ระยะทาง AP จะเท่ากับ  CP  ดังนั้นคลื่นที่จุด  และ  C ในกรณีที่เป็นเฟสเดียวกัน จะวิ่งไปที่จุด ด้วยเฟสเดียวกันด้วย  เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันที่จุด แต่ถ้าเริ่มจุดตั้งต้นที่  และ  การแทรกสอดที่จุด จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเส้นทาง  BC   

พิจารณากรณีดังต่อไปนี้

เงื่อนไข
ลักษณะการแทรกสอด
I แหล่งกำเนิดคลื่นที่  และ B  เป็นเฟสเดียวกัน ความแตกต่างของเส้นทาง BC   = 0, l,, 2l,, 3l,, ....

จุดและ  อยู่ในเฟสเดียวกัน  ดังนั้น  และ อยู่ในเฟสเดียวกัน  การแทรกสอดที่จุด จึงเป็นแบบเสริมกัน

ความแตกต่างของเส้นทาง BC = 0.5l,, 1.5l, ,2.5l, .... จุดและ  ต่างเฟสกัน 180 องศา  หรือมีเฟสตรงข้ามกัน   ดังนั้น  และ อยู่ในเฟสตรงข้ามกัน  การแทรกสอดที่จุด จึงเป็นแบบหักล้างกัน
II. แหล่งกำเนิดคลื่นที่  และ B  เป็นเฟสตรงข้ามกัน ความแตกต่างของเส้นทาง BC = 0, l,, 2l,, 3l,, .... จุดและ  ต่างเฟสกัน 180 องศา  หรือมีเฟสตรงข้ามกัน   ดังนั้น  และ อยู่ในเฟสตรงข้ามกัน  การแทรกสอดที่จุด จึงเป็นแบบหักล้างกัน
ความแตกต่างของเส้นทาง BC = 0.5l,, 1.5l, ,2.5l, .... จุดและ  อยู่ในเฟสเดียวกัน  ดังนั้น  และ อยู่ในเฟสเดียวกัน  การแทรกสอดที่จุด จึงเป็นแบบเสริมกัน

ใบบันทึกผลการทดลอง

1.  ปรับค่าความยาวคลื่น (Wavelength)  ลดลงและเพิ่มขึ้น  อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

อธิบาย

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

2.  ปรับระยะห่างของแหล่งกำเนิดคลื่น ลดลงและเพิ่มขึ้น อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

อธิบาย

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

3. เปลี่ยน  ค่าความต่างเฟส  จาก  0   เป็น  180  องศา  อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

อธิบาย

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


Oil film


 

Click to main page

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง