ไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก


     เมื่อกดปุ่ม  "Start"  แท่งโลหะจะเคลื่อนที่กลับไปมาตัดกับสนามแม่เหล็ก   หรือเมื่อคุณกดปุ่ม  "stop"  คุณก็สามารถลากแท่งโลหะด้วยตนเอง


แนวคิด

ขั้นตอนที่เกิดขึ้น   เมื่อแท่งโลหะเคลื่อนที่

1.  เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า  EMF    ( แท่งโลหะเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก)

2.  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟ

3. สนามแม่เหล็กในแท่งโลหะที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้า  มีทิศทางต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก  ตามกฎของเลนซ์


 ใบบันทึกผลการทดลอง

การทดลองครั้งที่ 1   ให้กดปุ่ม "start"  สังเกตที่มิเตอร์ ว่าเกิดอะไรขึ้น

คำตอบ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

การทดลองครั้งที่ 2   จากการทดลองครั้งที่ เพิ่มความเร็ว  และความเข้มของสนามแม่เหล็ก  เกิดอะไรขึ้น

คำตอบ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

การทดลองครั้งที่ 3   กดปุ่ม "Reverse B - field "  เข็มของมีเตอร์ขึ้นอย่างไร แตกต่างกับไม่เปลี่ยนอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

การทดลองครั้งที่ 4   กดปุ่ม "Stop"  และลากแท่งโลหะไปมา  ด้วยเมาส์     มีอะไรเกิดขึ้นกับมิเตอร์ และหลอดไฟ  แตกต่างจากข้อที่หนึ่งอย่างไร

คำตอบ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Click to main page

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม 

เรื่องการทดลองเสมือนจริง