ให้นักศึกษาทดลองวัดค่าหนึ่ง  โดยกำหนดขึ้นเอง พร้อมวาดรูป  เวอร์เนียร์ประกอบด้วย

ค่าที่อ่านได้     =       ____________mm

ดูทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  คลิกครับ

ทดลองเรื่องเวอร์เนียร์ฉบับ  Flash  คลิกครับ

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง