การทดลอง

เรื่องแรงของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

ในการทดลองนี้สมมติให้  แรง  F  เท่ากับ มวล  m  ที่ใส่ลงไป 

ใบบันทึกผลการทดลอง

ใส่มวลลงไป  5  ค่า  หาค่า l  บันทึกค่า

l
   
   
   
   
   

l  = ระยะยืด

วาดกราฟระหว่าง  F   กับ  l   ให้ แรง  F  เป็นแกน  y   และ  l  เป็นแกน x

จงคำนวณหาค่าคงที่ของสปริง (k)  ในการทดลองนี้

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง