แข่งลูกบอล

เมื่อลูกบอล 2 ลูก เริ่มจากจุดเดียวกันด้วยความเร็วเริ่มต้นที่เท่ากัน อะไรจะเกิดขึ้น

    1) ลูกบอล #1 บนทางตรงถึงที่หมายก่อน
    2) ลูกบอล #2 บนทางโค้งถึงที่หมายก่อน
    3) ลูกบอลทั้งสองลูกถึงที่หมายพร้อมกัน
    แอพเพล็ตนี้ช่วยให้คุณหาคำตอบได้โดยกดปุ่ม  Start

1.    คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ภายในหน้าต่างจะหยุดภาพเคลื่อนไหว  คลิกอีกทีภาพจะเคลื่อนไหวต่อ

2.    คลิกปุ่มขวาของเมาส์และลากขึ้นหรือลง  เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของรางโค้ง

3.    คลิก more information  เพื่อให้แอพเพล็ตแสดงข้อมูล  ความเร็วบนแกน x  กับเวลา  t

4.    รูปร่างของราง (จากซ้ายไปขวา)

        ส่วนที่ 1  สีแดง      เป็นส่วนหนึ่งของวงกลม(1/4)

        ส่วนที่ 2  สีน้ำเงิน  แนวทางการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

        ส่วนที่ 3  สีแดง    ส่วนของวงกลม

        ส่วนที่ 4   สีน้ำเงิน    แนวทางการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

        ส่วนที่  5    สีเขียว  รางในแนวระดับ

5.    กราฟแสดงความเร็วในแนวระดับ (Vx)  กับเวลา  t

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง