จงตอบคำถามต่อไปนี้

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง