Java Applet: Multimeter VOM

มัลติมิเตอร์  VOM

                        แอมบ์มิเตอร์  ใช้วัดกระแสไฟฟ้า     ,   โวลต์มิเตอร์  ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า

                                โอห์มมิเตอร์     ใช้วัดความต้านทานไฟฟ้า           

                                เครื่องมือวัดที่รวมการวัดกระแส  แรงดัน และโอห์มเข้าด้วยกัน เป็นเครื่องวัดเดียวกัน  เรียกว่ามัลติมิเตอร์

                                หรือ  VOM  (Volt  -  Ohm  -  milliammeter)

                                แอมบ์มิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เป็นเครื่องวัดที่ดัดแปลงมาจาก กัลวานอมิเตอร์  ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่อาศัยการเปลี่ยนแปลง

                                ของสนามแม่เหล็ก  เข็มของกัลวานอมิเตอร์จะบิดไปเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ถ้าไหลมากเข็มจะบิดไปมาก

                                และถ้าปริมาณการไหลน้อย  เข็มก็จะบิดไปน้อยด้วย

                                แอมมิเตอร์ที่ดีจะต้องมีความต้านทานภายในน้อยเมื่อเทียบกับความต้านทานในวงจรไฟฟ้า

                                โวลต์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีความต้านทานภายในมากเมื่อเทียบกับความต้านทานในวงจรไฟฟ้า

                                จาวาแอพเพล็ตนี้เป็นการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นมัลติมิเตอร์

                                กัลวานอมิเตอร์ในแอพเพล็ตสามารถวัดกระแสได้สูงสุด 50  ไมโครแอมแปร์ โดยมีความต้านทานภายใน  2000 โอห์ม

                                คุณสามารถเปลี่ยนโมดการวัดได้หลายแบบ

                                1. เลือกโมดการวัด เป็น  โวลต์   กระแส    และความต้านทาน (Voltage    Current   and   Resistance)

                                2. เลือกช่วงการวัดให้เหมาะสม

                                3.  คุณสามารถเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  และความต้านทาน

                                    โดยคลิกเมาส์ที่  V   และ  R  ดังนี้

                                    คลิกเมาส์  ขวา/ซ้าย  หนึ่งครั้ง  เพื่อ  เพิ่ม/ลด 

                                    แต่ถ้าคุณคลิกเมาส์ค้างเป็นเวลา  1  นาที  ค่า V  และ    R   จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ทุกๆ 0.5  วินาที

                                    เมื่อถึงค่าที่กำหนด  ให้ปล่อยเมาส์

                                    หน่วยของตัวต้านทานคือ  กิโล-โอห์ม  (Kilo-ohm)

                                    ในช่องว่างคุณสามารถใส่ค่า  R  ,  Rหรือ  V  ได้

                                    (เมื่อพิมพ์  ","  ใส่เข้าไป  เครื่องจะเปลี่ยนให้เป็น  "." โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น  '' 2,3 "  เครื่องจะอ่านเป็น  "2.3" เป็นต้น

                                    โดยถ้าคุณคลิกที่แหล่งจ่ายไฟ  ช่องว่างบนจะเปลี่ยนเป็นค่าของความต่างศักย์  V

                                    4. กดที่ปุ่ม  OFF/ON      เพื่อตัด และต่อมิเตอร์ออกจากวงจรกระแสไฟฟ้า

                                    ถ้ากระแสที่ไหลผ่านมิเตอร์มากเกินไปหรือโอเวอร์โลด  ฟิวส์(สีเขียว)  จะขาดออก

                                    ให้กดปุ่มเป็นสภาวะ  off  และเปลี่ยนช่วงการวัด

                                    รูปมุมขวาล่างเป็นภาพวงจรรวมแบบง่ายของมิเตอร์  ให้สังเกตความต้านทานภายในปรากฎอยู่ในรูปนี้ด้วย

                                   

                                    1.  เลือกโมด  Volatge  VR เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า (โดยต่อขนานกับตัวต้านทาน)

                                        มีความต้านทาน  R  และ  R2 ต่ออนุกรมกัน (R2 สามารถเปลี่ยนค่าได้โดยการคลิกเมาส์)

                                        มิเตอร์จะวัดแรงดันตกคร่อม R  เมื่อทำการต่อมิเตอร์ขนานเข้ากับวงจรไฟฟ้า

                                    2.  เลือกโมด Current IR  เพื่อวัดกระแสไฟโดยต่ออนุกรมเข้ากับตัวต้านทาน

                                          มิเตอร์จะวัดกระแสไฟฟ้า เมื่อต่อมิเตอร์อนุกรมเข้ากับวงจรไฟฟ้า

                                    3. เลือกโมด Resistor R  เพื่อวัดความต้านทานที่ไม่ทราบค่า

                                        มิเตอร์จะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟตรง (3V-9V แบตเตอรี่) เพื่อใช้ในการวัดความต้านทาน

                                        ต่อตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าเข้ากับตัวต้านทานที่ทราบค่า(ภายในมิเตอร์)และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

                                        จากการวัดแรงดันไฟฟ้า  เราจะได้ค่าตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าได้

                                        V  =   R_ทราบค่า/(R_ทราบค่า  +  R_ไม่ทราบค่า) *  Vo

                                       สมการบนไม่ใช่สมการเชิงเส้น

                                        ดังนั้นมาตรส่วนของมิเตอร์ที่ใช้วัดความต้านทานจึงไม่ใช่เชิงเส้นด้วย

                                        มาตราส่วนที่แสดงเป็น  %   คือความต้านทานที่มีค่าเป็นอนันต์

                                        4. ค่า Rเป็นค่าที่กำหนดไว้แล้ว

                                            ถ้ากดเครื่องหมายที่อยู่ในช่องออก  มิเตอร์จะมีความต้านทานภายในเป็นอนันต์(ซึ่งไม่ใช่ค่าจริง) 

                                            และถ้าเครื่องหมายในช่องยังมีอยู่ มิเตอร์จะมีความต้านทานภายในอยู่ด้วย

                                            ลองเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากการมีความต้านทานภายในและความต้านทานภายในเป็นอนันต์ว่าแตกต่างกันอย่างไร

                                            เมื่อกดอยู่ในโมดการวัดความต้านทาน สีแดง (+)  เทียบกับสีดำ (-) จะมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า  คุณให้เหตุผลได้หรือไม่

                                    5.  โมดการเรียนและแบบฝึกหัด

                                          คลิกเมาส์ที่จุดศูนย์กลางของมิเตอร์ (จุดขาว) จะเปลี่ยนเป็นโมดเรียนและแบบฝึกหัด

                                           โมดเรียน    (กำหนดค่าเริ่มต้น)

                                            เข็มของมิเตอร์จะปรากฎให้เราเห็นตลอดเวลา

                                            โมดแบบฝึกหัด

                                            เข็มของมิเตอร์จะไม่ปรากฎ     ผู้สอนสามารถกำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดโดยถามว่า5เข็มจะชี้ไปที่ใด

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง