Linear Regression Physlet

การทดลองเขียนกราฟเส้นตรง


การเขียนกราฟโดยวิธีการถดถอยเชิงเส้น(Linear Regresssion)


ข้อแนะนำ

            1. ใส่ข้อมูล X  และ  Y  โดยใช้ตัวควบคุมข้างบน

            2. แอพเพล็ตจะเปลี่ยนแปลงตามค่าใหม่ที่ใส่เข้าไป

            3. เพิ่มหรือลดข้อมูล โดยใช้ add/delete จนข้อมูลใส่จนครบ

            4. อ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆจากแอพเพล็ต

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง